Anunț de concurs la funcția de vice-director medical

Anunț de concurs la funcția de vice-director medical

Administrația spitalului anunță concurs la funcția vacantă de vice-director medical.

Termenul limită de depunere a documentelor este 10 august 2020.

Cerințele generale în conformitate cu regulamentul SR Căușeni:

-Studii superioare medicale complete;

-Vechime de muncă în domeniul medical minimum 5 ani;

-Fără antecedente penale

-Studii,cursuri de instruire în managment medical

Lista documentelor necesare pentru participare la concurs:

  • CV-ul;

  • cerere de participare la concurs

  • copia buletinului de identitate;

  • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

  • copia carnetului de muncă;

  • certificatul medical;

  • cazierul judiciar;

  • documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

Notă:

– Certificatul medical și cazierul judiciar pot fi înlocuite cu declarații pe propria răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

– Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicităţii acestora. Candidaţii depun documentele personal, prin poştă sau e-mail (cu condiţia că candidaţii , care au depus dosarul prin poştă sau e-mail vor prezenta în ziua concursului toate actele în original pentru autentificare, în caz contrar dosarul de concurs se respinge).

Solicitanții vor depune pachetul de documnente la secția resurse umane în conformitate cu regulamentul de concurs.

Persoana de contact-Natalia Garaba,șefa secției resurse umane.

Telefon-060001360

Sari la bara de unelte