Cerințe pentru concurs

Cerințe pentru concurs

Ion Arsenie Ciobanu

Purtător de cuvînt.

Invităm pe toate persoanele interesate să depună dosarul pentru concurs |25.08.2021|

Data limită de depunere a dosarului-(inclusiv) 27 august 2021.

Condițiile generale

În conformitate cu regulamentul de angajare prin concurs solicitanții trebue să respecte condițiile generale.
condiții generale: - au cetățenia Republicii Moldova; - au cetăţenia altor state, dar domiciliu în Republica Moldova și permis de lucru în Republica Moldova; - cunosc limba română scris și vorbit; - sunt în capacitate deplină de exercițiu; - au starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale, eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; - nu au fost condamnați definitiv pentru săvîrșirea unei infracțiuni, incompatibilă cu exercitarea funcției; - îndeplinesc condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul respectiv; - îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea postului scos la concurs.

Condițiile de depunere a dosarului

În conformitate cu regulamentul de angajare prin concurs documentele se depun la secția de resurse umane.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente: a) cerere de înscriere la concurs; b) copia actului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau instruiri; d) copie conformă cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; e) cazierul judiciar sau declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; g) curriculum vitae; h) copie a certificatului de căsătorie sau copii după documente care atestă schimbarea numelui în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele; i) 2 referințe de la locurile anterioare de lucru.

Data limită de depunere a dosarului-(inclusiv)25 august 2021

Adresa și datele de contact pentru depunerea dosarului

În conformitate cu regulamentul de angajare prin concurs documentele se depun la secția de resurse umane.
Adresa:orașul Căușeni,strada gagarin 54,Spitalul raional Căușeni "Ana și Alexandru"

Șefa secției resurse umane Natalia Garaba.

Telefon- 060001360

Mail:srcauseni@ms.md

 

Sari la conținut
Sari la bara de unelte